Vozidlo bez pojištění odpovědnosti – pokuta

 

Tento č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

 • a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“),
 • b) zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“), její právní postavení, organizaci a předmět činnosti.

Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění, v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel činí:

 • Druh vozidla Denní sazba v Kč
  1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 20
  2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 30
  3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1 850 cm3 50
  4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 cm3 70
  5. autobus 160
  6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg 130
  7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmot­ností nad 10 000 kg 300
  8. speciální vozidlo 80
  9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3 500 kg 30
  10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40
  11. ostatní vozidla 60

 

Leave a Reply