Zákonný předpis o autovracích

 

Směrnice EU ukládájí výrobci mnohé povinnosti s cílem co nejméně zatěžovat životní prostředí. Po skončení dlouhého životního cyklu Vašeho vozidla je můžete odevzdat k ekologickému zpracování. Ale do té doby je jistě ještě daleko.

 

Zákonný předpis o autovracích

Přijetím směrnice EU 2000/53/ES o nakládání s autovraky byl členskými zeměmi vytvořen jednotný právní rámec k problematice zpracování autovraků způsobem šetrným k životnímu prostředí při zohlednění principu odpovědnosti výrobce za výrobek.

 

Novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech účinná od 1.5.2004 definovala povinnosti nakládání s autovraky v České republice a zahrnovala povinnosti vyplývající ze Směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, přičemž byl zaveden termín „vybrané autovraky“. Vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady specifikuje povinnosti pro nakládání s autovraky a následně s vybranými autovraky. Také zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění platných předpisů reaguje na povinnosti nakládání s autovraky.

 

Zpětný odběr a potvrzení o převzetí autovraku

Od data platnosti zákona o odpadech máte jako poslední vlastník vozidla možnost odevzdat Vaše starší vozidlo výrobci. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění platných předpisů definuje v § 37 následující povinnosti posledního vlastníka vozidla:

  • Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
  • Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny. 31c) § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

 

Pro bezplatný odběr musí být vozidlo vozidlem osobním s nejvýše osmi místy k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo užitkovým, jehož nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. Vozidlo musí mít všechny podstatné součásti jako pohonné ústrojí (motor, převodovka, atd.), podvozek, karosérie, katalyzátor nebo jiné elektronické přístroje. Vozidlo nesmí obsahovat žádný odpad a musí být aspoň měsíc před odevzdáním registrováno v jedné ze zemí EU.

Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků a přidělenou registrační značku.

 

Nejdříve jsou z vozidla odčerpány a následně recyklovány provozní kapaliny (jako např. oleje, brzdová kapalina).

Poté jsou demontovány znovu použitelné díly. Použitelné materiály jako sklo, pneumatiky, velké plastové díly, atd. jsou zpracovávány separátními recyklačními postupy.

Zbytek karosérie je rozdrcen, rozmělněn a tříděn na různé frakce, které se pak z větší části vrací do materiálového koloběhu.

 

Vícenásobné použití znamená méně odpadu

 

Leave a Reply